Prof. dr Dubravka Mijuca

Metoda Konačnih elemenata / Finite Element Method (MSc)

Metoda konačnih elemenata - MKE, programski implementirana na računaru, due vreme predstavlja popularan alat konstruktora širom sveta. Ona omogućava bržu, tačniju i jeftiniju analizu ponašanja nekog realnog fizi…kog sistema nego tradicionalan pristup. Mnogi kapitalni, veoma važni i skupi objekti, projektovani su na osnovu izlaznih rezultata dobijenih ovom metodom, na brojnim primerma pozalo se da je analiza metodom konačih elemenata daleko najekonomičnija sa stanovišta odnosa cena/kvalitet konstrukcije. Analiza metodom konačnih elemenata sastoji se od nekoliko faza koje imaju sledeƒi redosled izvršavanja... više

Literatura

Termin predavanja

Predavanja za studente master programa Opšte građevine počinju u zimskom semestru 2014/15. godine po upisu studenata.

Link ka naucnom razvoju

Finite Element HC8/27 primal-mixed scheme multiscale reliable

Link ka industrijskim projektima

A six storey building is to be analysed for static loads: i.e., dead loads (gravity), 
live loads (floor loads) and wind loads.  The building is also to be analysed for the case 
where it is subjected to an earthquake load.Rezulati MKE