Prof. dr Dubravka Mijuca

Numericko modeliranje u građevinarstvu / Numerical modelling in civil engineering (MSc )

Cilj predmeta je usvajanje znanja iz oblasti primenen numerickog modeliranja metoda u oblast građevinarstva, odnosno proucavanje ponašanja i stanja građevinskih konstrukcija pod uticajem termo-mehaničkih opterećenja pomoću računara, a koriščejem numeričkih metoda.

Pod numeričkim metodama podrazumevaju se matematičke metode aproksimacije polaznih parcijalnih diferencijalnih drugog reda kojima se opisuju ponašanja tela pod uticajem toplotnog i mehaničkog opterećenja, tj. Zakona prostiranja toplote - Laplasove (Laplace) jednačine i Prvog Košijevog (Cauchy) zakona kretanja, respektivno, a sa stanovista Mehanike kontinuuma.

U ovom predmetu akcenat se stavlja na primenu postojećih numeričkih metoda implementiranih u komercijalnim i in-house softverima za proraćun konstrukcija, a ne na razvijanje samih numeričkih metoda.

Uslov za ovaj predmet je položen ispit iz Metode konačnih elemenata.

Literatura

Ispitna pitanja

Seminarski rad

Izrada i odbrana seminarskog rada u obliku primene metode konačnih elemenata na građevisku konstrukciju po izboru studenta, je obavezna.

Termin predavanja

Predavanja za studente master programa Opšte građevine počinju u zimskom semestru 2014/15. godine po upisu studenata.

Link ka naucnom razvoju

Finite Element HC8/27 primal-mixed scheme multiscale reliable

Link ka industrijskim projektima